Warunki użycia

Umowa o użytkowanie między firmami MIRRORS AND MORE GmbH, Trio International GmbH, Gut Nierhof 17, 59757 Arnsberg, zwanymi w dalszej części: Właścicielem a zarejestrowanym użytkownikiem, zwanym w dalszej części: Klientem

1. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest przekazanie praw do użytkowania zdjęć, logo, tekstów i danych (zwanych dalej Dziełami) do celów sprzedażowych i reklamowych w mediach internetowych i drukowanych oraz w sklepach internetowych. Ponadto właściciel udziela klientowi niewyłącznego prawa do użytkowania zgodnie z § 31 II Ustawy o prawie autorskim. Właściciel jest jedynym autorem/właścicielem wyłącznego prawa do użytkowania Dzieł.

2. OKRES UŻYTKOWANIA

Okres użytkowania rozpoczyna się z momentem akceptacji umowy przez obie strony i obowiązuje przez sześć miesięcy. Umowa zostaje przedłużona każdorazowo na dalsze sześć miesięcy, chyba że jedna ze stron wypowie umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Regulacje ustawowe, dotyczące wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, pozostają nienaruszone.

3. TREŚĆ PRAWA DO UŻYTKOWANIA

Wraz z przekazaniem Dzieł lub odpowiednich danych następuje przyznanie prawa do użytkowania jedynie w celu opisanym w punkcie 1. Każde użytkowanie, wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnianie lub publikowanie wykraczające poza powyższy zakres jest niedopuszczalne bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela i stanowi naruszenie prawa autorskiego. W razie wątpliwości wymagana jest zgoda Właściciela. Zmiany Dzieł poprzez komponowanie obrazów, montaż czy elektroniczne środki pomocnicze jest dozwolone wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Właścicielki. Dzieła, w szczególności materiały fotograficzne, nie mogą być odrysowywane, odtwarzane, fotografowane ani wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób jako motywy bez zgody Właścicielki. Klient nie jest uprawniony do częściowego lub całkowitego przenoszenia przyznanych praw do użytkowania na osoby trzecie oraz jednostki powiązane bez wcześniejszej pisemnej zgody Właścicielki. Klient zobowiązuje się zadbać, aby przekazane dane nie zostały udostępnione osobom trzecim ani nie zostały przez nie skopiowane. Klient zobowiązuje się do nieużywania i zwrotu danych po zakończeniu relacji handlowych oraz do pisemnego potwierdzenia, iż żadne dokumenty nie pozostały w jego posiadaniu. 2

4. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Obowiązującym prawem jest prawo Republiki Federalnej Niemiec. Sądem właściwym miejscowo jest sąd w Düsseldorfie. Nie zawarto żadnych dodatkowych porozumień umownych. Zmiany i uzupełnienia wymagają sporządzenia na piśmie, dotyczy to również rezygnacji z wymogu formy pisemnej. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszej umowy są lub staną się bezskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy.