Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksovereenkomst tussen de ondernemingen TRIO Lights GmbH, Trio International GmbH, Gut Nierhof 17 , 59757 Arnsberg, hierna genoemd: eigenaar. En de geregistreerde gebruiker, hierna genoemd: klant

1. CONTRACTONDERWERP

Het contractonderwerp betreft de overdracht van gebruiksrechten om foto's, logo's, teksten en gegevens te gebruiken (hierna genoemd: werken) voor verkoopaangelegenheden en reclamedoeleinden met betrekking tot van online- en gedrukte media en internetwinkels. De eigenaar verleent aan de klant het eenvoudige gebruiksrecht voor de werken in overeenstemming met § 31 II van het auteursrecht. De eigenaar is de enige auteur/eigenaar van de exclusieve gebruiksrechten voor de werken.

2. GEBRUIKSDUUR

Het gebruiksrecht begint met de aanvaarding van de overeenkomst door beide partijen en heeft een duur van zes maanden. De overeenkomst wordt verlengd met zes maanden wanneer de overeenkomst niet eerder door beide partijen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand wordt opgezegd. De wettelijke bepalingen met betrekking tot een buitengewone opzegging blijven onaangeroerd.

3. INHOUD VAN HET GEBRUIKSRECHT

Met de overdracht van de werken of de daarmee verband houdende gegevens worden alleen het gebruiksrecht van het in paragraaf 1 beschreven doel verleent. Elk ander gebruik, exploitatie, reproductie, verspreiding of publicatie is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar en betekent een schending van het auteursrecht. Bij twijfel is de toestemming van de houder vereist. Veranderingen in de werken door middel van foto-composing, montage of via andere elektronische hulpmiddelen is eveneens alleen toegestaan ​​met voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De werken en in het bijzonder het beeldmateriaal mogen niet worden afgetekend, nagemaakt, gefotografeerd of anderszins gebruikt als motief zonder toestemming van de eigenaar. Het is de klant niet toegestaan zijn verstrekte gebruiksrecht geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, ook niet aan verbonden ondernemingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De klant is verplicht om ervoor te zorgen dat de overgedragen gegevens niet worden doorgegeven aan derden, noch door derden worden gekopieerd. De klant is verplciht zich ertoe dat hij de gegevens na afloop van het zakelijke contract niet zal blijven gebruiken, ze terug te geven en schriftelijk te bevestigen dat hij geen documentatie achterhoudt vlg. 2.

4. ANDERE

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is geldig. Rechtbevoegdheid is Dusseldorf. Bijkomende mondelinge afspraken zijn ​​niet rechtsgeldig, veranderingen en toevoegingen aan deze overeenkomst moeten schriftelijk worden doorgevoerd. Hetzelfde geldt voor de afstandsverklaring van dit vormvoorschrift. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van andere bepalingen onaangeroerd.